เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
แผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2568) ของจังหวัดปทุมธานี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
รายงานผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกลของ กศจ. ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนบูรณาการนิเทศเพื่อพัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
รูปแบบวิธีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
แผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563