จดหมายข่าว
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมรับอุปกรณ์กีฬาจังหวัดปทุมธานี
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
การประชุมอนุกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
การประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศ ติดตามงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดทำคู่มือการนิเทศ
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปทุมธานี
จิตอาสาถวายพระราชกุศล
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 2565
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2565
พิธีบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล
การสัมมนาและนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ "ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศษสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย"
การประชุมโครงการ "ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ รูปแบบ On-site ของสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2565 พิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
นิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ รูปแบบ On-site ของสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การตรวจติดตามการดำเนินงาน ๕ นโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๒
การประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย