ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) (อ่าน 39) 06 มิ.ย. 65
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 38) 26 พ.ค. 65
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ 2565 (อ่าน 693) 08 มี.ค. 65
การกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 158) 25 ก.พ. 65
มาตรการประหยัดพลังงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 150) 25 ก.พ. 65
ประกาศนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (อ่าน 133) 25 ก.พ. 65
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2565 (อ่าน 235) 25 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบประติมากรรมพญานาค Landmark หนองคาย (อ่าน 184) 23 ก.พ. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 181) 23 ก.พ. 65
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 768) 10 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด” ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 429) 17 ก.ย. 64
ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 386) 25 ส.ค. 64
ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี เรื่อง การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 339) 25 ส.ค. 64
ประกาศ ศธจ.ปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (อ่าน 248) 25 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด (อ่าน 291) 05 ส.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 349) 21 ก.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัดส (อ่าน 318) 19 ก.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกาาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 221) 14 ก.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด (อ่าน 280) 10 ก.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 282) 07 ก.ค. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 277) 05 ก.ค. 64
ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวักปทุมธานี เรื่อง เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (อ่าน 280) 17 มิ.ย. 64
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 888) 17 มิ.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 11685) 28 พ.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ชะลอการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 1334) 18 เม.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (อ่าน 688) 18 เม.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ (อ่าน 1753) 09 เม.ย. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (อ่าน 936) 25 มี.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แก้ไขประกาศเพิ่มเติมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (อ่าน 903) 19 มี.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 3486) 16 มี.ค. 64