NT-RT
NT-RT

ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)
คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
(สำหรับสนามสอบ)


ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)
คำชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562
ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)

รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561ปุ่มดาวโหลดใหม่-07 - ร้านเรซิ่นเอสเจ (ลำสาลี)

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 
บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยายนโยบาย