กลุ่มอำนวยการ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.94 KB
3. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1414/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 488.58 KB
4. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.8 MB
5. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.12 KB
6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.8 KB
7. พระราชบัญญัติ วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.64 KB
8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.01 KB
9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.84 KB
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.81 KB
11. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลดไฟล์