กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางธนสร ศรีมาลา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวนงเยาว์ สังข์มาลา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสิทธิพร สุดพรหม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ