กลุ่มอำนวยการ

นางสาวเบญจรรณ ติยะศิริ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

นางศิริฉัตร เวียงชัย
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

นายสุรศักดิ์ สัจสุวรรณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถยนต์)

นางสาวกมรวรรณ สุริยหงษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (แม่บ้าน)