กลุ่มอำนวยการ

นางศศิธร สายแก้ว
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวณัฐธิดา ม่วงคำ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวเบญจรรณ ติยะศิริ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินและบัญชี)

นายสุรศักดิ์ สัจสุวรรณ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถยนต์)

นางสาวกมรวรรณ สุริยหงษ์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ (แม่บ้าน)

นายฤกษ์ชัย โภคะ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ(งานการจัดการ)

นางสาวรัชนีวรรณ สงกรานต์
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ(งานการจัดการ)

นางสาวณัฐริกา มาฉิมมี
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ(งานการจัดการ)

นายศุภกร นุ่มสารพัดนึก
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ(งานคอมพิวเตอร์)

นายชัยพร มังกรแก้ว
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ(พนักงานขับรถยนต์)

นายสุนทร ทองเนียม
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ(พนักงานรักษาความปลอดภัย)