กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางนัยนา จันตะเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางบุญญาภา ปานลักษณ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานสนับสนุนการตรวจราชการ

นางศยามล ฐิตะยารักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวอภิชญา รัตนปรีชาชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างาน พัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

นางวิภาพร สิงคเวหน
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์