กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนรินทร แขกกาฬ
พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน

นางสาวจันทร์ธิดา หวังดี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน