กลุ่มอำนวยการ
Click..


C
lick..แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563


รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563