INNOVATION
1)  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา สพม.4วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ สพม 4E ยุทธวิธี 4On
     (ดร.กอบวิทธ์ พิริยะวัฒน์ ศน.)  Click..


 
2) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ PRATHOM model  (ดร.กาญจนา คล้ายพุฒ)  Click..

 
 
4) การเรียนการสอน 4 ON ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ) Click..