เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกลของ กศจ. ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนบูรณาการนิเทศเพื่อพัฒนาการคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
รูปแบบวิธีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
แผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 จังหวัดปทุมธานี
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563