เอกสารเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)
แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
แผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1)
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2568) ของจังหวัดปทุมธานี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
รายงานผลโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) จังหวัดปทุมธานี
รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกลของ กศจ. ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563