จดหมายข่าว
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การตรวจติดตามการดำเนินงาน ๕ นโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นนโยบายเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๒
การประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
การประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา
การประชุมคณุอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
พิธีเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีในคราวประชุม ครั้งที่4/2565
กิจกรรม โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 9 "หลักการปฏิบัติราชการ"
การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 7 "การสอนให้สนุกจากครูที่มีประโยชน์"
การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 7 "สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์"
การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2 หลักสูตรที่ 6 "ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรากฐานการศึกษา สุนทรียทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน"
โครงการเพิ่มทักษาะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
รายงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565”
ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดประชุมชี้แจงการติดตามและค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาผ่านออนไลน์ (Zoom meeting)
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1/2565