จดหมายข่าว
การศึกษาดูงานและประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตามการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด
วันครูครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
การประชุมติดตามการปฏิบัติราชการและนโยบายสำคัญ ด้านการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุความปลอดภัยทางถนน ณ โรงเรียนอุดมวิทยา ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
การประชุมเพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
โครงการการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
การปฏิบัติภารกิจการดูแลรักษาต้นไม้พื้นที่ โครงการ โคก หนอง นา สัปปายะและรมณียสถาน สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อพรมหาเถร)
พิธีตั้งศาลพระภูมิ พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป และทำบุญสำนักงาน
การประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรม “รณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โครงการจังหวัดปทุมธานี ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% และกิจกรรมความปลอดภัยในรถ รับ–ส่ง นักเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
งานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนนิกรราษฏร์บำรุงวิทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง Migrant Education: Challenges and Opportunities