บทความ/เอกสารวิชาการ
บทสรุปผู้บริหาร Teams For Education
บทสรุปผู้บริหาร โครงการ Coaching Teams
แผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ Teams For Education เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการดำเนินงานตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการประเมินคุณภาพ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี (The Instructional Supervision Needs of Early Childhood Teachers in Pathumthani Province)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดปทุมธานี
การศึกษารูปแบบการ Coaching เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานี
รายงานการประเมินโครงการการสร้างประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปทุมธานี